Vad är portfolio?

Portfolio är ett utvecklingsporträtt av en elevs pågående satsningar/ansträngningar, utveckling och prestationer under en tidsperiod.

De är systematiska, målmedvetna och meningsfulla samlingar av en elevs arbete i olika kurser/ämnen.

Med ett elevcentrerat synsätt fokuseras elevernas tänkande och reflekterande på hur de lär sig, vad de lär sig och hur de ser på sig själva och känner sig som lärande individer. Genom att betona processen mer än en färdig produkt stärks eleven att mer aktivt delta i sitt eget lärande och att utvärdera/bedöma sina starka som svaga sidor.

Ur: Portfolio i skolan, (Moreau, Wretman)

Portfolio är helt enkelt en metodik att jobba efter. Självklart följer Asken gällande läroplan (Lgr11).