top of page

RUTINER FÖR SYNPUNKTER & KLAGOMÅL

Friskolan Asken vill ta del av dina synpunkter, förslag och klagomål för att kunna utveckla och förbättra verksamheten. Det är i linje med skolans strävan att föra en dialog med eleverna och deras vårdnadshavare. På så sätt kan det du framför komma att bidra till att verksamheten utvecklas och blir bättre.
 

Den första kontakten med skolan sker alltid med berörd personal i nära anslutning till den aktuella händelsen. Om du som elev eller vårdnadshavare inte är nöjd med hanteringen av ditt ärende kan du enligt den nya skollagen skicka in ett klagomål till skolan. Det gör du via formuläret "Synpunkter och klagomål" nedan.

Skolan är skyldig att utreda klagomålen och om det framkommer att det finns brister i verksamheten ska huvudmannen se till att nödvändiga åtgärder vidtas. När skolan får ett klagomål startar en utredning och du får en personlig återkoppling när ditt ärende hanterats.


Syftet med den nya skollagen är att stärka elevers rättssäkerhet. Flertalet beslut än tidigare kan därför överklagas. I skollagens 28 kapitel finns alla beslut som kan överklagas samlade.

Länk till skollagen kap 28 

Eller ladda ner utdrag ur skollagen här:

Friskolan Asken vill ta del av synpunkter och klagomål på verksamheten. I det här formuläret kan du lämna dina synpunkter.

Beskriv ärendet kortfattat och ta med uppgifter om vilka personer som är inblandade, plats och tidpunkt.

Kontakta oss

Tack för ditt meddelande!

bottom of page